Ärade medlemmar
Det närmar sig tid för årsmöte. Vi vill passa på att påminna om vår medlemsavgift för år 2021. Avgift: 150 kr – 100 kr pensionär/stud. Bankgiro: 5787-0750

DIGITALT ÅRSMÖTE

Lördagen den 27 mars

Med anledning av pågående pandemi och de rådande restriktionerna blir det även i år ett digitalt årsmöte.
Så här har vi tänkt oss: Alla ni medlemmar får ju information om Klotet via e-post och inför årsmötet skickar vi ut alla handlingar och erbjuder er möjlighet att framföra synpunkter senast den 24 mars.

Synpunkter lämnas lämpligast via mejl: styrelsen@klotet.org

Styrelsen håller styrelsemöte lördagen den 27 mars och genomför samtidigt ett protokollfört årsmöte enligt ärendelistan nedan med beaktande av inkomna synpunkter. Till detta årsmöte kallas även föreslagen nya styrelsesuppleanten Ann-Sofie Chakrabarty.

En kort presentation av Ann-Sofie: 
Jag heter Ann-Sofi Chakrabarty och är, sedan 31 år, gift med Torun. Uppvuxen i Stockholm och bodde där till 1989. Sedan gick flyttlasset till Hongkong där jag bodde i 18 år. 2017 tillbaka i Sverige och Munka Ljungby. Jag är medlem i Ängelholms Oratoriekör där en av mina körkamrater, Ulla Iversen, introducerade mig till Klotets arbete 2018. Inspirerande arbete för rättvis handel och ett härligt butiksgäng.

Med röd skrift i ärendelistan redovisas styrelsens förslag och synpunkter. Om ni medlemmar inte har några invändningar, blir årsmötets beslut att godkänna/bifalla samtliga punkter. 

(Om invändningarna blir betydande får vi arbeta med en interimsstyrelse till dess att det går att avhålla ett traditionellt årsmöte.)

Efter detta annorlunda årsmöte håller den nya styrelsen konstituerande möte.

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av mötesordförande  Förslag till beslut: Ingrid Werger 
 3. Val av mötessekreterare  Förslag till beslut: Robert Hallberg 
 4. Val av 2 stycken justerare Förslag till beslut: Ann-Charlotte Auer och Susanne Ljungerud  
 5. Årsmötets behöriga utlysande
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Godkännande av verksamhetsberättelsen  Dokument se nedan
 8. Genomgång av resultat- och balansräkning Dokument se nedan
 9. Revisionsberättelse  Dokument se nedan
 10. Fastställande av resultat-och balansräkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av medlemsavgift för 2022 Förslag till beslut: oförändrad
 13. Motioner och förslag till årsmötet 
 14. Val av styrelse Se nedan Förslag till beslut: Bifall valberedningen
 15. Val av styrelsesuppleanter  Förslag till beslut: Bifall valberedningen 
 16. Val av kassör  Förslag till beslut: Bifall valberedningen
 17. Val av revisor  Förslag till beslut: Bifall valberedningen 
 18. Val av valberedning  Förslag till beslut: omval av Görel Settfors och Ingrid Borbély
 19. Övriga frågor 
 20. Mötets avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG
Styrelse:
Ingrid Werger (omval)
Marianne Persson (omval)
Robert Hallberg (omval)
Susanne Ljungerud (omval)
Ingrid Borbély (omval)
Styrelsesuppleanter: Karin Olsson (omval), Ann-Sofie Chakrabarty (nyval)


Nedanstående ingår inte i styrelsen
Kassör: Christer Arnrup, (omval)
Revisor: Elly Nilsson – (omval)

Balans- och resultaträkning Ladda ner (öppnas i ny flik)

Årsredovisning- och revision Ladda ner (öppnas i ny flik)