Ett steg mot att förändra världen

Stadgar

för FÖRENINGEN VÄRLDSBUTIKEN KLOTET i Ängelholm

Antagna 1993
Namnändring 2003

 1. Föreningen Världsbutiken Klotet i Ängelholm är en ideell förening. Föreningen har till uppgift att genom butik och återförsäljare sälja varor från tredje världen inhandlade i solidaritet med producenterna samt att genom information skapa opinion för fred och en rättvis världsordning. Föreningen skall drivas utan eget vinstintresse. Eventuellt överskott bör tillföras projekt i tredje världen enligt beslut av föreningsstämman.
 2. Medlem är den som vill verka i enlighet med föreningens syfte och har erlagt fastställd medlemsavgift.
 3. Årlig medlemsavgift upptas. Avgiftens storlek bestämmes av årsmötet.
 4. Styrelsen är föreningens beredande och verkställande organ. Den består av minst fem ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst tre av ledamöterna är närvarande.
  Styrelsen utser inom sig ordförande och sekreterare.
  Styrelsen utser inom sig eller utom sig kassaförvaltare.
 5. Beslutande organ är föreningsstämman.
  Stämman hålles då styrelsen så finner påkallat. En föreningsstämma årligen är årsmöte.
  Årsmöte hålles senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Kallelse till årsmötet utfärdas minst två veckor i förväg.
  Rösträtt vid årsmöte har den som senast tre veckor före årsmötet erlagt medlemsavgiften.
 6. Vid årsmöte skall förekomma:
  1. Val av mötesfunktionärer
  2. Fastställande av föredragningslista
  3. Styrelsens verksamhetsberättelse inkl. resultat- och balansräkning.
  4. Revisorernas berättelse.
  5. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning.
  6. Fastställande av medlemsavgift.
  7. Val av styrelse. Mandattiden för samtliga ledamöter är ett år.
  8. Val av revisorer på ett år.
  9. Val av valberedning på ett år.
 7. Extra stämma skall anordnas, då revisorerna eller minst 10% av medlemmarna begär detta. På sådan stämma får endast föredragningslistan angivna ärenden förekomma.
 8. Om föreningen skall upplösas erfodras beslut på årsmöte eller extra stämma, varvid skall bestämmas hur man skall förfara med ev. tillgodohavanden o.dyl.
 9. Ändring av dessa stadgar får endast förekomma på årsmöte och då med 2/3 majoritet.